HiKOKI(日立工機) 高圧ロール釘打機 NV50HR2(N)[ハイゴールド] パワー切替機構なし [エア工具]HiKOKI(日立工機) 高圧ロール釘打機 NV50HR2(N)[ハイゴールド] パワー切替機構なし [エア工具]

HiKOKI(日立工機) 高圧ロール釘打機 NV50HR2(N)[ハイゴールド] パワー切替機構なし [エア工具]

 HiKOKI(日立工機) 高圧ロール釘打機 NV50HR2(N)[ハイゴールド] パワー切替機構なし [エア工具]30244円